Abem Finkel

° 
New York City
Verenigde Staten
10/03/1948