Abem Finkel

° 
° 
06/12/1889
New York City
Verenigde Staten
10/03/1948