Abraham Polonsky

° 
05/12/1910
New York City
Verenigde Staten
26/10/1999