Leon Shamroy

° 
° 
16/07/1901
New York City
Verenigde Staten
07/07/1974